• +359 889 454 545

УСТАВ

БАЛКАНСКИ КУЛТУРНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ

(Варна, 14 септември 2021 год.)

 

Преамбюл

Балкански културно-икономически съюз е учреден във Варна, Република България и има свои филиали и представители в Република Албания, Република Босна и Херцеговина, Република България, Република Гърция, Република Италия, Република Косово, Република Северна Македония, Република Словения, Република Сърбия, Република Румъния, Република Турция, Република Хърватия и Република Черна гора.

След като учредителите подписаха във Варна, на 02 септември 2021 г. протокола от Учредителното събрание за създаване на Балканския културно-икономически съюз, се се обединиха около развитието на идеите, принципите и целите на културното и икономическо сътрудничество между всички балкански страни и между балканските страни и трети страни по света.

Създаването на Балкански културно-икономически съюз е в хармония с директивите на Европейския съюз, както и с общопризнатите принципи и норми на международното право;

за да обедини усилията за развитие на силно и тясно сътрудничество между държавите в региона на Балканския полуостров;

съобразено с нарастващата роля и значение на регионалните инициативи за насърчаване на прогреса и оформяне на начина на съвременния международен живот;

с ясно изявена решимост да работи за постоянно подобряване на благосъстоянието на балканските народи;

съобразено с културния и бизнес потенциал на всички балкански страни и възможностите за укрепване на взаимноизгодното културно и икономическо сътрудничество между тях;

с цел преодоляването на тежките последици в много сектори от икономиката на балканските страни след пандемията да удовлетвори необходимостта от създаването на структура за регионално сътрудничество, основано на правата на човека и основните свободи, просперитет чрез икономическа свобода, социална справедливост, сигурност и стабилност, отворена за взаимодействие с други държави, регионални инициативи, международни организации;

Създаването на Балкански културно-икономически съюз е свързано с инициативата на развитие на икономическо сътрудничество между балканските страни, за да се допринесе за постигането на по-висока степен на интеграция на балканските страни в световната икономика, с цел превръщането на региона на Балканския полуостров в регион на мир, стабилност и просперитет; с цел превръщането му в мощна организация на балканските страни.

Глава I.

Предпоставки за създаването на Съюза

Богатството на света е пъстра палитра от различните култури на хората. То е присъщо и на европейските народи и е една от причините за обединението на Европа. Фундамент за по- нататъшното развитие на отношенията между всички държави на Европейския континент са общото наследство, правата на човека, силна и конкурентна пазарна икономика с пълна заетост и социален напредък и  опазването на околната среда. Стабилността и ангажираността на тези отношения се определят и постигат чрез наличието на глобално структуриране на обществото, създаването на регионално ниво на сдружения на граждани, бизнес съюзи и асоциации за свободна комуникация и за културно и икономическо сътрудничество.

Глава II.    

Общи положения

Член 1.

(1)       „Балкански културно – икономически съюз“, съкратено (БКИС), ОЗНАЧАВАНО ПО-НАТАТЪК КАТО „Съюзът“ или „БКИС“ е юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА полза. Съюзът е обединение на организации от сферата на културата и представители на всички сектори на икономиката на държавите, разположени изцяло или частично на Балканския полуостров. Наименованието му, освен на български език, се изписва допълнително на английски език, а именно: “ BALKAN CULTURAL AND ECONOMIC UNION” ( BCEU).

(2)       Седалището и адресът на управление е Р България , 9000 град Варна, ул. „Кръстю Мирски“ 11а, 7,

(3)       Сдружението има собствен печат, с неговото наименование и символи, приети на Учредителното събрание на Съюза.

(4)       Съюзът е със статут на наднационална и надполитическа структура.

(5)       За основни работни езици на Съюза се приемат български и английски език.

(Това условие се променя допълнително, след доброволно добавяне на официални езици на страните от Балканския полуостров).

Член 2.

Съюзът е наднационална и неполитическа структура, създадена с цел насърчаване развитието на културата и икономиката на страните от Балканския полуостров.

2.1.      Области на сътрудничество

В съответствие с договорените принципи и с цел по-ефективно използване на човешки и други ресурси за осигуряване на устойчив растеж на националната икономика и социалното благосъстояние на балканските народи БКИС развива своите проекти в следните области: култура и образование, обмен на студенти,  търговия с промишлени стоки и услуги; банкиране, финанси и застраховане; комуникации, енергийни източници; транспорт; селско стопанство и агроиндустрия; здравеопазване и фармацевтика; опазване на околната среда; туризъм; науката и технологиите; сътрудничество между митническите и други гранични органи; контакти между хората; анализи за икономическото развитие на балканските страни, благотворителност и взаимопомощ.

2.2.      Основните цели на Съюза са:

(1)   Да поддържа атмосфера на приятелство и добросъседство и да укрепва взаимното уважение и доверие, диалога и сътрудничеството между балканските страни;

(2)     Формиране на културна, индустриална, финансова, търговска, научна, кадрова и информационна политика, която да насърчава, уреждането на отношенията между предприемачите и техните социални партньори; по-нататъшно развитие и диверсификация на двустранното и многостранното сътрудничество мужду балканските страни, въз основа на принципите и нормите на международното право;

(3) Създаване на благоприятни условия за предприемаческа дейност, взаимодействие между стопански субекти и публичните органи и местните власти в балканските страни. Съгласуване и представяне на интереси на всички предприемачи и техните сдружения, независимо от формата им на собственост, подчиненост и местонахождението им на територията на Балканския полуостров;

(4) Подпомагане на всестранно развитие на търговско-икономическото, инвестиционното и научно-техническото сътрудничество на предприемачите от балканските страни с предприемачи от други държави; да действа за подобряване на бизнес средата и насърчаване на индивидуални и колективни инициативи на предприятия и компании, пряко включени в процеса на културното и икономическо сътрудничество;

(5) Насърчаване на трансграничното сътрудничество на балканските държави в развитието на балканската култура;

(6)  Насърчаване на отношенията на свободна търговия между стопанските субекти и развитието на икономическото сътрудничество по такъв начин, че то да не противоречи на международните задължения на балканските икономически субекти, включително задълженията, произтичащи от членството им в международни организации или институции от интеграционен или друг характер, и да не възпрепятства развитието на отношенията им с трети страни;

(7) Разработване и реализиране на собствен балкански бранд /продукт/ и всички свързани с това различни видове услуги;

(8) Да се вземат предвид всички специфични икономически условия и интереси на участващите в определени икономически отношения субекти от балканските страни.

 

Член 3. 

Средства за постигане на целите

                        1/         Съдейства за съхраняването и представянето на културното наследство на всички страни на Балканския полуостров  и за реализацията на културни програми и провеждането на културни мероприятия на обменни начала във всички балкански страни;

                         2/    Участва и представлява балканските страни при провеждане на световни и регионални форуми в областите „Култура“ и „Икономика“;

                        3/    За да представлява и защитава своите интереси, Съюзът може да открива представителства и да създава клонове и филиали, включително в страни, които не принадлежат към балканските страни.

БКИС е отворена за присъединяване на всяка държава, която желае да стане член на Организацията и която е в състояние и желае да приложи на практика принципите и целите на БКИС, изложени в този устав.

Заявленията за приемане на нови членове на БКИС се подават до Президента на БКИС.

                        4/     За да насърчи развитието на различни видове предприемачество, както и да подпомогне новите икономически структури и да разпространи опита от тяхната работа в условията на пазарна икономика, Съюзът може да създава институт за анализ, дирекции комисии, комитети, съвети и секции. Дирекциите, комисиите, комитетите, съветите и секциите на Съюза провеждат проучване и анализ на разпоредби, регулиращи предприемаческата дейност, развитието на културата, тяхното практическо прилагане, а също така разработват предложения за тяхното подобряване и препоръки за оформяне на позицията на  културната и бизнес общност.

             5/        Дирекции, комисии, комитети, съвети и секции на Съюза се създават с съгласувано решение на Президента на Съюза и Председателя на Управителния съвет и осъществяват своята дейност в съответствие с утвърдените от тях нормативни документи и директиви. Директорите на дирекции, председателите на комисиите, комитетите, съветите и секциите на Съюза се назначават и освобождават от Президента на Съюза и Председателя на Управителния съвет.

Член 4. 

Предмет на дейност на БКИС

1/         Координира, съгласува и определя участието на представителите на различните балкански страни в културни и икономически проекти;

             2/      Организира форуми и работни срещи на членовете на Съюза с партньори от всички региони на света.

             3/  Кандидатства за финансирането на дейността на БКИС по програми на ЕС .

            4/     Съюзът може да се занимава с дейности, генериращи доход, само дотолкова, доколкото това служи за постигане на целите на Съюза, за които е създаден. Печалбите, получени от Съюза, не се разпределят между членовете му, а служат за поддържане и укрепване на осигуряване на законоустановената му дейност в съответствие с принципите на формиране и използване на неговото имущество;

            5/   След решение на Управителния съвет на Съюза, създава свой печатен орган и други издания и информационни източници в глобалната мрежа,.

Член 5.

Научно сътрудничество

БКИС насърчава развитието на сътрудничеството между научните общности, учените и учените на балканските страни в интерес на прилагането на принципите и целите на БКИС в рамките на тяхната компетентност.

 

Член 6.

Статут на наблюдатели

Статут на наблюдател в БКИС може да бъде предоставен – при поискване – на всяка международна организация, която е изразила желанието си да даде практически и полезен принос към работата на БКИС.

Статутът на наблюдател може да бъде предоставен, спрян или отменен от Съвета в съответствие с процедурния правилник.

Член 7.

Съюзът притежава отделно имущество и отговаря за задълженията си с това имущество. Може да придобива и упражнява имуществени и лични неимуществени права от свое име, да носи задължения, да бъде ищец и ответник в съда и арбитража.

Член 8.

Съюзът изпълнява своите функции самостоятелно и в сътрудничество с правителствата, общините, културните институции и други физически и юридически лица от културната и икономическата сфера от всички балканските страни.

 

Член 9.

Отношения с трети лица

БКИС насърчава отношенията с трети страни (международни  бизнес организации и културни институции), заинтересовани от сътрудничество по различни въпроси от взаимен интерес чрез:

            а) участие в дискусии като партньори в рамките на периодични обмени и консултации;

б) участие в междусекторни конференции като партньори, възможности за участие в срещи по конкретни въпроси;

в) участие в икономически проекти, в които приоритетно са запазени и защитени интересите на балканските страни, които участват в тях.

 

Член 10.

Съюзът изпълнява следните функции

 1. Извършва анализ на културната и предприемаческата дейност, прилагането на регулации в тези области и представя предложения до съответните органи на балканските страни за тяхното подобряване.
 2. Насърчава развитието на търговията в балканските страни, предоставя практическа помощ на организации и индивидуални предприемачи за установяване на бизнес връзки с бизнес партньори на Балканите и други страни, извън Съюза.
 3. Създава условия за насърчаването и развитието на културата на Балканите.
 4. Организира музикални, театрални, кулинарни и други събития във всички балкански  страни.
 5. В съответствие с установената процедура поддържа свой, отделен недържавен регистър на юридическите лица и индивидуалните предприемачи, регистрирани в балканските страни, чието финансово и икономическо положение свидетелства за тяхната надеждност като партньори за предприемаческа дейност, поддържа други недържавни регистри и предоставя информация от тези регистри на членовете на Съюза.

Глава III.

ПАРТНЬОРСТВО

Член 11.

Партньорите на Съюза са юридически лица, включително организации, обединяващи юридически лица и индивидуални предприемачи, както и индивидуални предприемачи и дейци на културата, регистрирани по начина, предвиден от законодателството на съответната балканска държава.

Член 12.

Приемът за партньорство в Съюза е отворен за други физически и юридически лица, които споделят целите и принципите на Съюза и са изразили съгласието си да приемат задълженията, съдържащи се в този Устав.

Приемането на нови партньори се извършва въз основа на официална декларация (писмено заявление).

 

Член 13.

Външни на Съюза организации и предприемачи се привличат към работата на Съюза чрез клубове, комисии, комитети, които се създадават към Съюза.

 

 

Член 14.

Партньорите на Съюза или техните упълномощени представители, имат право да:

 1. Внасят предложения, свързани с дейността му, и тяхното разглеждане от органите на Съюза;
 2. 2. Участват в дейността на Съюза и в работата на обществените формации на Съюза;
 3. Възползват се от предимствата от партньорството в Съюза, които Съюза им предоставя.

 

Член 15.

Всеки партньор на Съюза е длъжен да:

 1. Съдейства и допринася за изпълнението на целите, задачите и функциите на Съюза;
 2. Осъществява дейността си при зачитане на останалите членове на Съюза; да се придържа към принципите на честност и да не извършва нелоялна конкуренция.
 3. Спазва изискванията на този Устав като изпълнява решенията на органите на Съюза;

Глава IV.

УПРАВЛЯВАЩИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Президент

Член 16.

Висш орган на управлението на Съюза е ПРЕЗИДЕНТЪТ, който с регистрацията на организацията е изран за програмен период от 12 години.

Управителен  съвет

Член 17.

Почетни членовете на Управителния съвет на БКИС са всички учредители, подписали настоящия Устав. Функционирането на Балканския културно – икономически съюз, се основава на представителна демокрация.

 

Член 18.

Членове на  Балкански културно-икономически съюз са всички представители на Съюза в балканските страни, предварително удобрени от почетните членове на Управителния съвет. Управителният съвет на Съюза се ръководи от Председател, избран от Управителния съвет на Съюза измежду членовете му.

Член 19.

Управителният съвет и Президентът в рамките на целите на БКИС:

а) вземат решения по всички въпроси, свързани с функционирането на БКИС;

б) вземат решения за членство и статут на наблюдател;

в) приемат Правилника за дейността и го изменя;

г) създават спомагателни органи в рамките на БКИС, формулира техните задачи, определя, променя или прекратява техните мандати;

д) разглеждат всякакви други уместни въпроси, които счита за заслужаващи внимание.

Председател на Управителния  съвет

Член 20.

Председател на Управителния съвет се избира веднъж на 10 програмни години от момента на регистрацията на Съюза.

Член 21.

(1)  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Управителния съвет, заедно с ПРЕЗИДЕНТА на Съюза са висш орган на управлението на БКИС.

Член 22. 

Председателят на Управителния съвет свиква редовни събрания не по-малко от веднъж в година.

(1)  Поканата за свикването на събранието се публикува на уебсайта на Съюза.

(2)  Редовните събрания се ръководят от специално избран за тази цел Председател, за периода на провеждането събранието/конференцията. Действащият председател координира всички дейности, извършвани в рамките на БКИС и осигурява правилното функциониране на БКИС, както и изпълнението на приетите резолюции и решения.

Позицията на председател се сменя в срок от една година в съответствие с английската азбука. В случай на оставка от председателството, следващата балканска държава по азбучен ред поема поста.

Член 23.

Кворум за провеждане на събрание има, ако присъстват повече от 50% от делегатите. При извънредна ситуация събрание на членовете на управителния съвет може да бъде свикано и он-лайн.

Член 24.

Решенията на редовни (извънредни) събрания се вземат с открито гласуване. Решението се счита за прието, ако мнозинството гласува за него, (50% + 1 глас) от присъстващите на събранието делегати. Решенията на Управителния съвет на Съюза могат да се приемат без провеждане на заседание чрез отсъствено гласуване (чрез допитване).

Член 25.

Управителният съвет на Съюза

 1. Определя основните насоки, приоритети и форми на практическа дейност на Съюза за изпълнение на решенията .
 2.   Одобрява годишния доклад и счетоводните (финансовите) отчети на Съюза. Одобрява финансовия план на Съюза, прави промени в него.
 3. Свиква редовни и извънредни събрания на Съюза.
 4.   Задава стандарти за клонове и филиали на Съюза.
 5. Определя условията на трудовия договор, сключен от Управителния съвет на Съюза от името на Съюза, с Президента на Съюза. Трудов договор с Президента на Съюза от името на Съюза се сключва от лице, упълномощено от Управителния съвет на Съюза.
 6. Президента на Съюза назначава, директор на дирекция- направление „КУЛТУРА“  и директор на дирекция- направление „ИКОНОМИКА“  Президентът на Съюза  и Председателя на Управетелния съвет решават да ги освободят от длъжност.
 7.    Разглежда въпроси, свързани с координацията и сътрудничеството между представителите на всички балкански страни;
 8.   Изучава организационните аспекти на дейността на БКИС, участва в разработването на предварителен график на събитията, взема решения по съответните въпроси, с изключение на въпроси, които са от компетентността на Съвета и настоящия председател;

Член 26.

Съветът включва Президента на Съюза служебно. Президентът на Съюза не може да бъде Председател на Съвета.

Член 27.

Членовете на Съвета извършват дейността си на доброволни начала. В същото време Президентът на Съюза може да реши чрез хонорари да възстанови разходит на членовете на Управителния съвет, свързани с участието им в работата на Съюза.

Член 28.

Заседанията на Управителния съвет на Съюза се свикват от Председателя на Управителния съвет на Съюза при необходимост, но поне веднъж на всеки шест месеца. Извънредни заседания на Управителния съвет на Съюза могат да се свикват по искане на Президента на Съюза или поне на една трета от членовете на Управителния съвет на Съюза.

Член 29.

Заседанията на Управителния съвет на Съюза се считат за законни, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет на Съюза. Решенията на Управителния съвет на Съюза се приемат с открито гласуване с мнозинство от гласовете на присъстващите членове на Управителния съвет и влизат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго в самото решение. Заседанията на Управителния съвет на Съюза могат да се провеждат под формата на лично присъствие на членове на Управителния съвет на Съюза или във форми, които не изискват задължителното им присъствие (в режим на видеоразговори др.) , или в смесена форма. Решенията на Управителния съвет на Съюза могат да се приемат без провеждане на заседание чрез отсъствено гласуване (чрез допитване).

Член 30.

За да се разрешат въпросите на настоящото ръководство на Съюза, Общото събрание избира едноличен изпълнителен орган – Президент на Съюза.

Президентът на Съюза:

 1.   1.      Наблюдава текущите дейности на Съюза;
 2.      Ръководи цялостната дейност на Съюза без пълномощно, представлява го във взаимоотношения с всякакви юридически и физически лица, включително министерства и други ведомства, търговски дружества, съдилища и арбитражи на територията на всички балкански страни, както и пред други международни организации;
 3.     Разпорежда се със собствеността на Съюза, открива сетълмент и други сметки в банки, издава пълномощни;
 4. Президентът на Съюза наема служители и прекратява професионалните взаимоотношения с тях, взема решения за стимули и санкции.
 5.   Представя за одобрение от Управителния съвет на Съюза проекти за дейността на Съюза, както и доклади за изпълнението на тези проекти;

Член 31.

Президентът и Председателят на Управителния съвет на БКИС:

 1. Президентът Съюза и Председателят на Управителния съвет нямат право да заемат постоянно държавни или общински длъжности, както и длъжности на държавна или общинска служба;

   Глава V.

КОНТРОЛЕН ОРГАН НА СЪЮЗА

Член 32.

За да следи за спазването на Устава на Съюза и да изпълнява решенията на ръководните органи на Съюза в областта на финансовите и икономическите дейности, Президентът на Съюза и Председателят на Управителния съвет избират за период от 5 (пет) години одитна комисия измежду лицата, които не са членове на Управителния съвет на Съюза. Одитната комисия в своята дейност се ръководи от правилника за дейността на Съюза.

 

Глава VI.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 33.

Съгласно със ЗЮЛНЦ Съюзът може самостоятелно или с други физически и/или юридически лица да извършва стопанска дейност за набиране на парични средства, единствено и само за осъществяване на своите цели.

Член 34.

Съюзът не разпределя печалбата от допълнителната си стопанска дейност. Всички приходи от тази дейност се използват за постигането на определените в този Устав цели и предвидените в закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон възможности. Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Съвета на Съюза.

 

Член 35.

Доброволни дарения за организацията

Могат да се създават специални фондове в съответствие със съвместни решения на Президента и на Председателя на Управителния съвета. За тази цел се приветстват всички доброволни вноски от партньорите на БКИС, групи от държави-наблюдатели, спонсори от трети страни, ако условията за предоставяне на такива доброволни вноски са в съответствие с принципите и целите на БКИС.

Всеки специален фонд се управлява от специфични правила и разпоредби, приети за този фонд  от Управителния съвет.

 

Глава VII.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 35.

 1. При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация.
 2. При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Съвета на БКИС или от определено от него лице.
 3. Ако ликвидаторът не е определен по реда на алинея 2., той се определя от Окръжния съд – Варна, по седалище на Съюза.
 4. Относно обявяване в несъстоятелност, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

 

Член 36.

 1. Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Съюза се решава на Общото събрание.
 2. Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя , продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, не упоменат по 2.
 3. Лицата придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по предходните алинеи, отговарят за задълженията на прекратения Съюз по размера на придобитото.

 

Глава VIII.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 37.

Ежегодно, до края на месец февруари Съветът на БКИС съставя за предходната финансова година, годишен финансов отчет и доклад за дейността си.