• +359 889 454 545

avatar

Глобалните проблеми, на които човечеството мъчително търси отговори и все още не ги намира, са важни както за Европа, Америка, Азия, така и за страните от Балканския полуостров. Тенденцията към полицентризъм изисква нови механизми, гарантиращи сигурността на света и устойчивото развитие на неговата глобализираща се икономика.

Много икономисти, които изучават процесите на икономическа глобализация, смятат, че последните кризисни ситуации възникват поради липсата на глобални механизми за саморегулиране.

В началото на 21 век западният свят навлезе в нов етап от своето развитие, а световната икономика навлезе в сложен бурен период на еволюция. През миналата и първите години на новия век противоречието между космополитизма на капитала и суверенитета на националната държава като форма на организация на обществото рязко се изостри. Нарушен е балансът между традиционните държавни институции за вземане на решения и новите центрове, които контролират ресурсите и икономическите процеси, необходими за тяхното изпълнение. Нуждата от наднационално регулиране обаче досега е била игнорирана от егоизма на националните държави. За да се развива нормално производството, е необходимо да се създаде оптимален механизъм за регулиране на икономиката: да се постигне правилно съчетаване на частната инициатива и държавната дейност. Днес важна роля започва да играе децентрализацията на държавата, нарастването на броя на неправителствените организации и различни социални движения и инициативи. Това се улеснява от медиите, работещи в условия на пълна свобода.

Що се отнася до промените в сферата на културата и манталитета на гражданите, ситуацията тук е изключително двусмислена. Най-големи различия в тази област се проявяват и между държавите, което е разбираемо предвид разликите в традициите и историческото наследство.

Имайки предвид гореизложеното, група хора показаха ентусиазъм да се обединят в съюз за осмислянето на тези процеси и организиране на широко участие в тях на представители на културата и бизнеса, живеещи в балканските страни. Надяваме се на тяхното активно участие в реализирането на мерки, насочени към по-нататъшното развитие на културата и икономиката на балканските страни. Именно с тази цел е създаден и регистриран на 14 септември 2021 г. Балкански културно-стопански съюз в гр. Варна, България.

Основната идея (концепцията на съюза) е да се превърне в платформа за обмен на информация в областта на културата и икономиката на балканските страни, с която да се насърчи по-нататъшното развитие на Балканите. За целта планираме да имаме наши представители и партньори във всяка балканска държава. В момента такива представители вече съществуват в 7 балкански страни и 5 други страни по света. През пролетта на 2024 г. Съюзът планира да организира и проведе конгрес на тема Балканска общност в град Варна. Нашите представители, които могат да бъдат по 5-7 във всяка държава, се заемат със задачата да насърчават развитието на производството и търговския оборот на Балканския полуостров и извън него. Тъй като тази дейност има търговски характер, представителите на Съюза имат право да заплатят подходяща такса (комисионна).

Партньори на Съюза могат да бъдат както предприятия, произвеждащи различни продукти, така и предприятия, продаващи тези продукти. Цялата необходима информация и реклама за партньорите на Съюза е публикувана на нашия уебсайт.

   Балканският културно-икономически съюз планира с участието на учени, икономисти и юристи да създаде Център за анализи и прогнози към Съюза, с помощта на който да развива тясно сътрудничество с държавните органи на балканските страни, с цел за разработване на ефективни културни и икономически политики на Балканите.

Имаме честта да поканим всички желаещи за сътрудничество с нас за подходящи контакти и установяване на бизнес отношения.

Единството все още е мечта, но мечта реална и осъществима!

Мисли глобално, действай локално!